Algemene verkoopsvoorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van bv Goos Infrastructuurwerken, 2350 Vosselaar, Korenbloemlaan 12 met ondernemingsnummer 1003.128.864.


1. Toepasselijkheid.

Op al onze diensten en op alle overeenkomsten tussen de klant en Goos Infrastructuurwerken zijn onderhavige voorwaarden van toepassing.

Afwijking van deze voorwaarden is enkel mogelijk middels schriftelijke overeenkomst.

Goos Infrastructuurwerken behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen in het licht van aanpassingen in de wetgeving of gebruiken in de sector.

De actuele voorwaarden zijn steeds te raadplegen op onze website. 


2. Offertes.

De geoffreerde bedragen zijn exclusief btw, exclusief meerwerken en exclusief omzetbelasting en desgevallend andere heffingen van overheidswege.

Offertes hebben een geldigheidsduur van twee maanden tenzij anders op de offerte vermeld.

De overeenkomst komt slechts tot stand indien Goos Infrastructuurwerken de bestelling van de klant, de ondertekende offerte, bevestigt.

De prijzen kunnen worden aangepast ingevolge marktprijs stijgingen, stijgingen van de prijzen van de leverancier, de ABEX prijsherzieningsindex, beslissingen van overheidswege, stijgingen van taxen, belastingen, personeelskosten, kosten van energie, transport en dergelijke meer.

Indien de kosten van het werk aanzienlijk verhoogd worden door omstandigheden buiten de wil van Goos Infrastructuurwerken en/of door omstandigheden waarmee Goos Infrastructuurwerken ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening kon houden of behoorde te houden, kunnen de prijzen hieraan worden aangepast.

Indien een aanpassing van de prijs door voornoemde omstandigheden een prijsverhoging teweeg zou brengen van meer dan 40% heeft de klant met de hoedanigheid van consument het recht om binnen een termijn van een 14 dagen na kennisname af te zien van de overeenkomst waarbij evenwel steeds betaling verschuldigd zal zijn van reeds uitgevoerde prestaties.

Bevestigde bestellingen kunnen niet worden geannuleerd tenzij betaling door de klant van een vergoeding van 20% van de overeen gekomen prijs.

Indien een bestelling wordt geplaatst met het verzoek de facturatie te richten aan een derde partij, zijn de partij die de bestelling plaatst en de partij aan wie gefactureerd wordt, hoofdelijk gehouden tot betaling van de factuur. De partij die de bestelling plaatst, verbindt zich er toe deze algemene voorwaarden mede te delen aan de partij aan wie gefactureerd wordt en zet zich desbetreffende garant.


3. Voorwerp van de overeenkomst.

Meerwerken zijn te bewijzen met alle middelen en geven altijd aanleiding tot een meerprijs.

De plannen hebben altijd voorrang op het bestek ongeacht wat het bestek vermeldt.

Karakteristieken van materialen kunnen er voor zorgen dat de werkelijke uitvoering afwijkt van de bestelling. Voor dergelijke afwijkingen is geen aanspraak mogelijk op Goos Infrastructuurwerken.


4. Levering, risico, uitvoering.

Alle termijnen van levering zijn louter indicatief en overschrijding geeft geen recht op schadevergoeding. Goos Infrastructuurwerken heeft het recht om beroep te doen op onderaannemers.
Het transport en de bewaring van goederen of materialen gebeurt op risico van de opdrachtgever – klant.

De opdrachtgever – klant verbindt zich ertoe aanwezig te zijn voor in ontvangst name en ondertekening van de lever bon of verbindt zich er toe dat de persoon die aanwezig is voor in ontvangst name en ondertekening daartoe bevoegd is. De klant kan zich nooit beroepen op een gebrek aan ondertekening (door een bevoegd persoon) indien de klant zelf niet aanwezig was bij levering.

De klant-opdrachtgever voorziet stroom, water en alle nodige vergunningen.
De klant-opdrachtgever zorgt er voor dat de werf veilig bereikbaar is en dat de werf veilig is.


5. Oplevering.

Oplevering gebeurt onmiddellijk bij voltooiing van de werken.

Klachten moeten binnen de twee dagen worden meegedeeld.

Bij ingebruikname of verder zetten van werken door een opvolgende aannemer worden de werken geacht opgeleverd en goedgekeurd te zijn.


6. Betalingen.

Facturen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen.

Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd conform de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 40,00 €.

De niet-betaling van één factuur brengt de opeisbaarheid van alle andere facturen met zich mee.

Bij niet-betaling behoudt Goos Infrastructuurwerken zich het recht voor de uitvoering van verdere prestaties met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving op te schorten.


7. Beëindiging van de overeenkomst.

Goos Infrastructuurwerken behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beschouwen als beëindigd lastens de klant ingeval van ernstige wanprestatie van de klant waaraan niet wordt verholpen binnen zeven dagen na ingebrekestelling. De klant beschikt eveneens over dit recht.

Goos Infrastructuurwerken behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beschouwen als beëindigd lastens de klant, zonder ingebrekestelling ingeval van elke vorm van kennelijk onvermogen van de klant.

Bij beëindiging van de overeenkomst lastens de klant is een vergoeding van 20% van de totaalprijs van de nog uit te voeren werken door de klant verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de klant voor reeds uitgevoerde werken en reeds aangekochte materialen en eventueel bijkomende schade.


8. Aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van Goos Infrastructuurwerken is beperkt tot de garantie die de fabrikant biedt.

Goos Infrastructuurwerken is niet aansprakelijk voor onjuiste of gebrekkige technische specificaties verstrekt door de opdrachtgever, leverancier of derden.

Bij elke bewerking uitgevoerd door de opdrachtgever of een willekeurige derde, vervalt automatisch elke garantie of aansprakelijkheid van Goos Infrastructuurwerken.

Desgevallende aansprakelijkheid is in eerste instantie beperkt tot herstelling of vervanging van de gebreken, zonder vergoeding van verdere rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

Indien herstelling niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag maximum gelijk aan de gefactureerde bedragen en het door de verzekering gedekte bedrag, zonder vergoeding van verdere rechtstreekse of onrechtstreekse schade behoudens opzettelijke of grove schuld.


9. Overmacht.

Gevallen van overmacht, waaronder pandemie, lockdown, staking, lock-out, brand, plotse of tijdelijke overheidsmaatregelen, epidemie, terroristische dreiging, machinebreuk, boycot, rampen, cyberaanval, uitzonderlijke weersomstandigheden, uitvallen van stroom of digitale voorzieningen, abnormale prijsverhogingen, … geven Goos Infrastructuurwerken het recht alle prestaties te schorsen of de overeenkomst te beëindigen.


10. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Goos Infrastructuurwerken totdat de volledige prijs betaald is, ook als de goederen verwerkt of geïncorporeerd werden. Het risico gaat evenwel over bij levering.


11. Intellectuele rechten.

Alle plannen, tekeningen en ontwerpen, zowel algemeen als geïndividualiseerde, zijn en blijven eigendom van Goos Infrastructuurwerken.


12. Gegevensbescherming.

Goos Infrastructuurwerken verzamelt en verwerkt de gegevens van de opdrachtgever enkel in het kader van de uitvoering en opvolging van de opdracht en om facturatie, administratieve en/of boekhoudkundige redenen. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om zijn gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen en kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met Goos Infrastructuurwerken


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

De tussen partijen gesloten overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht en enkel de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd.